Aanmeldprocedure zij-instroom ( kinderen die instromen in groep 1/2 tot en met groep 8)

Er is sprake van zij-instroom wanneer een leerling van een andere school de overstap maakt naar de DSV. In de meeste gevallen is hiervoor geen plaats en zitten de groepen vol. In een enkel geval is er in een bepaald leerjaar wel ruimte om een leerling te plaatsen, bijvoorbeeld bij een verhuizing of wanneer er leerlingen versneld doorstromen. Indien u een plek zoekt voor uw kind op de DSV, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dsv-delft.nl met daarin de naam van uw kind(eren), de leeftijd en in welke groep(en). De intern begeleider neemt dan zo spoedig contact met u op.

Als er sprake is van plaats binnen een groep dan zal er bij zij-instroom eerst een afspraak gemaakt worden met u voor een persoonlijk gesprek met de directie. Als daarna besloten wordt om een kind aan te melden, zal er door de intern begeleider contact opgenomen worden met de huidige school voor informatie over uw kind om de zorgbehoefte te bepalen en te onderzoeken in hoeverre wij de benodigde zorg kunnen bieden. Hierin is ons ondersteuningsplan leidend. Als er voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoefte, dan wordt er een afspraak gemaakt om uw kind een dag te laten wennen op de DSV. Daarna start, bij wederzijds goedvinden, de definitieve inschrijfprocedure en zullen wij van de huidige school een onderwijskundig rapport ontvangen. Omgekeerd geldt deze procedure ook wanneer kinderen van de DSV, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, bij een andere school worden aangemeld.

Voor leerlingen van de DSV, die tijdelijk naar het buitenland verhuizen, geldt de algemene procedure conform de Wet Primair Onderwijs, waarbij ouders (tijdelijke) vrijstelling van onderwijs moeten aanvragen voor hun kind aan de leerplichtambtenaar. Bij vertrek dat langer dan 6 maanden duurt, worden de kinderen uitgeschreven op de DSV. Bij terugkomst hebben deze kinderen voorrang bij plaatsing op de DSV, met in achtneming van het ondersteuningsprofiel en de zorgbehoefte van de desbetreffende leerling.

In elk leerjaar is plaats voor 50 leerlingen, oftewel 25 kinderen per groep, met een marge van maximaal 2 leerlingen extra, voor bijvoorbeeld kinderen die versnellen en in een leerjaar hoger geplaatst worden. De zorgdruk en het aantal leerlingen in een groep, zijn bepalend bij het besluit door de directie of er extra ruimte is voor zij-instroom bovenop de 25 leerlingen.

Besluitvorming/tijdpad

Dit zijn de stappen:

1. U mag uw interesse in een school kenbaar maken door een mail te sturen aan info@dsv-delft.nl met de naam van uw kind(eren), geboortedata, huidige groep(en) en eventueel de reden voor de overstap

2. Wij zullen bij ontvangst van uw mail contact met u opnemen. Als wij nog plek hebben in het desbetreffende leerjaar of leerjaren, dan zullen wij een afspraak met u maken voor een rondleiding en een persoonlijk intakegesprek met de directie.

3. Als er mogelijkheden zijn om uw kind te plaatsen, dan zullen wij contact opnemen met de huidige school om informatie te vragen over de ontwikkeling van uw kind en de ondersteuningsbehoefte.

4. Er vindt een wendag plaats in de groep waar uw kind mogelijk kan instromen.

5. De intern begeleider vraagt bij de huidige school een onderwijskundig rapport op, waarmee de onderwijsbehoefte in kaart gebracht wordt en de doorgaande ontwikkeling van een kind met de overstap gecontinueerd kan worden.

6. Wanneer uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u een verzoek om het definitieve inschrijfformulier in te vullen waarmee hij/zij ingeschreven wordt op de DSV.

7. De startdatum wordt bepaald en voorafgaand aan de overstap ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht om kennis te maken.